Možnosti liečby

Nechirurgická liečba
Chirurgická liečba
Po ošetrení
Nechirurgická liečba
 • Intraléziová injekčná liečba

   Intraléziová injekčná liečba je nechirurgický prístup, ktorý využíva priame podanie enzýmov do väzivového pruhu. Tieto enzýmy rozpúšťajú kolagén a prerušia pruh. Po injekcii lekár na druhý deň natiahne prst, čím sa väzivový pruh preruší. V niektorých prípadoch pruh praskne samovoľne, takže nie je potrebné pruh naťahovať.

  Táto liečba nevyžaduje potrebu hospitalizácie, ani nepotrebujete anestézu kvôli injekcii, aj keď pri naťahovaní prsta sa môžu použiť lokálne anestetiká.

  Snímka klinického obrazu: 

  Klinická štúdia preukázala, že intraléziová injekčná liečba znižuje stupeň kontraktúry na 5 alebo menej stupňov (približne 30 dní po poslednej injekcii do daného kĺbu) u 64 % z 204 pacientov, pričom druhá, menšia štúdia priniesla výsledok 44,4 % u 45 pacientov. 23,24

  Priemerný percentuálny pomer pacientov, ktorých choroba sa vrátila do pôvodného stavu po 5 rokoch, bolo 46,7 %. 22

  Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky v klinických štúdiách intraléziovej injekčnej liečby boli lokálne modriny, bolesť v mieste podania injekcie, menšie podliatiny, svrbenie, dočasný opuch a bolestivosť. Reakcie v mieste podania injekcie boli veľmi časté, vyskytli sa u prevažnej väčšiny pacientov, boli ľahkého až stredného stupňa a zvyčajne vymizli do 1 – 2 týždňov po podaní injekcie.22

 • Perkutánna fasciotómia ihlou

  Chirurg pri tomto zákroku ihlou prereže väzivový pruh. Ihla sa zavedie do dlane alebo do prstov a použije sa na prerezanie (sekciu) väzivového pruhu v dlani. Väzivový pruh sa rozreže pílovitým pohybom ihly. Tento pohyb sa zopakuje niekoľkokrát. Cieľom je prerušiť väzivový pruh, aby bolo možné natiahnuť prst. Tento zákrok sa zvyčajne vykonáva v lokálnej anestéze v rámci jednodňovej chirurgie, alebo ambulantne, bez potreby hospitalizácie.

  Snímka klinického obrazu: 

  Perkutánna fasciotómia ihlou preukazuje priemerné 77 % zlepšenie kontraktúry u 52 pacientov už po jednom týždni.

  Priemerný percentuálny pomer pacientov, ktorých choroba sa vrátila do pôvodného stavu po 3 – 5 rokoch bolo 58 % až 85 %, v závislosti od publikovaných údajov. 

  V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 138 pacientov, bol výskyt najčastejšie uvádzaných nežiaducich účinkov: poškodenie kože (16 %), poškodenie nervov (2 %) a lokálne infekcie (2 %). 

 • Rádioterapia

  Táto liečba sa zvyčajne používa pri pacientoch, ktorí sú vo včasnom štádiu ochorenia. Cieľom je predchádzať alebo aspoň predĺžiť čas do chirurgického zákroku. Postihnutá ruka sa umiestni pod RTG alebo pod elektrónový lúč a na postihnuté miesto v dlani sa aplikuje žiarenie. To sa opakuje niekoľko za sebou nasledujúcich dní.

  Snímka klinického obrazu: 

  V rámci 5-ročnej štúdie na 57 pacientoch ošetrených rádioterapiou – „ortho voltage“, 44 pacientov (77 %) nemalo po liečbe žiadnu progresiu Dupuytrenovej choroby.

  K nežiaducim účinkom patrili: začervenanie alebo vysušenie kože (76 miest), rozsiahle začervenanie a zápal kože (12 miest) a suché (10 miest) alebo vlhké šúpanie kože (3 miesta).

Chirurgická liečba

V závislosti od druhu zákroku sa chirurgická liečba vykonáva buď v lokálnej, alebo celkovej anestéze,a to na báze jednodňovej chirurgie, alebo ambulantne, niekedy nie je potrebná ani hospitalizácia.

 • Fasciektómia

  Táto liečebná možnosť spočíva v chirurgickom zákroku, pri ktorom sa odstráni celý väzivový pruh (namiesto jeho prerezania).

  Pruh je možné odstrániť tromi spôsobmi

  • Limitovaná fasciektómia, kde sa postihnuté tkanivo (väzivový pruh) odstráni, následne sa rana zašije a prekryje sterilným obväzom.
  • Radikálna fasciektómia, kde sa odstráni všetko spojivové tkanivo, následne sa rana zašije a prekryje sterilným obväzom.
  • Dermofasciektómia: všetko spojivové tkanivo (vrátane kože) sa odstráni a koža sa uzavrie kožným štepom.
  Snímka klinického obrazu: 

  V prehľade 48 klinických štúdií bolo priemerné (stredné) zlepšenie uhla kontraktúry v rozsahu od 58 % do 79 %.4 Priemerný percentuálny pomer pacientov, ktorých choroba sa vrátila do pôvodného stavu po 4 rokoch, bol 39 %.4 V priemere malo 24 % pacientov nežiaduce účinky, pričom k tým najčastejším patrili: dočasný výpadok neurologických funkcií (22 %), bolesť (20 %), poranenie nervu (8,6 %) a poranenie artérií (5,5 %).4

 • Fasciotómia

  Počas zákroku sa na ruke urobí chirurgický rez (incízia). Chirurg potom skalpelom prereže väzivový pruh. Následne sa rana zašije a prekryje sterilným obväzom. Tento zákrok sa zvyčajne vykonáva v lokálnej anestéze v rámci jednodňovej chirurgie, alebo ambulantne, bez potreby hospitalizácie. 

  Snímka klinického obrazu: 

  V prehľade 48 klinických štúdií bolo priemerné (stredné) zlepšenie uhla kontraktúry v rozsahu od 48 % do 88 %.

  Priemerný percentuálny pomer pacientov, ktorých choroba sa vrátila do pôvodného stavu po 4 rokoch, bolo 62 %.

  V priemere malo 20 % pacientov nežiaduce účinky, pričom k tým najčastejším patrili: kožné komplikácie (9 %), dočasný výpadok neurologických funkcií (3 %), bolesť (2,9 %) a poranenie nervu (2,3 %).

Chirurgické ošetrenie sa odporúča u pacientov s funkčným obmedzením a kontraktúrou metakarpofalangeálneho kĺbu viac ako 30 stupňov.1,19 Výskum preukázal, že chirurgický zákrok na liečbu Dupuytrenovej kontraktúry dosahuje vysokú mieru plnej alebo takmer plnej korekcie u 75 % pacientov, ale má vysokú incidenciu (46 %) komplikácií, ktoré pacienti udávajú po zákroku. 21
 

Všetky druhy liečby majú odlišnú mieru úspešnosti a nežiaducich účinkov. Každá osoba s Dupuytrenovou kontraktúrou sa musí vyšetriť individuálne a liečbu je potrebné prediskutovať s lekárom. Váš lekár vám poskytne ďalšie informácie a rady týkajúce sa toho, ktorá možnosť liečby bude pre vás najvhodnejšia.

Po ošetrení

Na Dupuytrenovu kontraktúru neexistuje žiadna kauzálna liečba, ktorá by dokázala odstrániť príčinu tejto choroby. Dupuytrenova kontraktúra sa môže vrátiť v budúcnosti a môže si vyžiadať ďalšiu symptomatickú liečbu, ktorou sa odstránia príznaky ochorenia. V súčasnosti nie je možné presne povedať, ako dlho bude trvať, kým sa kontraktúra znovu objaví, pretože to bude závisieť od množstva faktorov, vrátane osobných okolností danej osoby, štádia a závažnosti ochorenia, od toho, či mala daná osoba už Dupuytrenovu kontraktúru v minulosti ošetrenú a od odpovede na liečbu.

Ak by sa vám choroba vrátila, váš lekár vám poskytne ďalšie informácie a rady týkajúce sa toho, ktorá možnosť liečby bude pre vás najvhodnejšia.
 

Kontaktovať odborníka